Standard Paket Bedingungen

Klientas nuomuodamasis automobilį, pasirašo sutartį, kurios tekstas yra žemiau. Sąlygos gali būti keičiamos abipusiu susitarimu.

1. PAGRINDINĖS NUOMOS SĄLYGOS (Standartinis paketas)

1.1. Šia sutartimi Nuomotojas – UAB „Žalia Rūta“,  išnuomoja laikinam naudojimui Nuomininkui*  transporto priemonę* nurodytam* laikotarpiui (*nurodyta kitoje sutarties pusėje). Automobilio kėbulo būklė patvirtinama nuomos sutartyje ir Nuomotojo darytomis nuotraukomis nuomos metu, kurios yra neatsiejamos sutarties dalys.

1.2. Už nuomą Nuomininkas sumoka avansu.  Taip pat Nuomininkas palieka Nuomotojui užstatą grynaisiais pinigais ar pinigai užšaldomi sąskaitoje, kurie negrąžinami arba grąžinami ne visi, jei automobiliui padaryta žala, automobilis prarastas, prarasti automobilio dokumentai ar įranga.

1.3. Pasibaigus nuomos terminui ,nuomos sutartis gali būti pratęsta iš anksto susitarus telefonu ,ar atvykus į mūsų ofisą. .  Jei klientas vėluoja iki 2 val., iš anksto nesusitarus su nuomotoju, skaičiuojamas mokestis po 10 Eur  val. , jei vėluoja daugiau kaip 2 val. – skaičiuojama papildoma nuomos para.Nuomotojas pasilieka sau teisę bet kuriuo metu susigrąžinti transporto priemonę į savo valdymą be atskiro įspėjimo, jei transporto priemonė naudojama pažeidžiant šią sutartį.

1.4. Grąžinus automobilį su nepilnu kuro baku, nuomotojas turi kompensuoti už faktinį kuro trūkumą ir sumokėti 15 eurų mokestį už kuro papildymą.

2. Nuomotojo įsipareigojimai:

2.1. Transporto priemonę perduoti Nuomininkui techniškai tvarkingą, nuplautą, išvalytu salonu, apdraustą.  Galimi automobilio defektai fiksuojami perdavimo akte.  Bet kokie nusiskundimai dėl jos būklės turi būti nedelsiant pateikiami Nuomotojui pristatymo metu.

2.2. Automobiliui sugedus ,nuomotojas įsipareigoja pasirūpinti  išspręsti  šią problemą kuo efektyviau,priklausomai nuo situacijos .

3. Nuomininko įsipareigojimai:

Automobilį grąžinti tokios būklės kokios priduotas

3.1. Naudoti transpoto priemonę pagal paskirtį ir rūpestingai prižiūrėti;

3.2. Užtikrinti automobilio ir jame esančios garso įrangos, dokumetų, raktelių saugumą (išlipus iš automobilio įjungti garsinę apsaugos signalizaciją, nepalikti salone mašinos dokumentų, elektronikos prietaisų ir kitų asmeninių daiktų;

3.3. Grąžinti transporto priemonę Nuomotojui su visais dokumentais ir bei priedais ir tokios pačios būklės šioje sutartyje nurodytoje vietoje, nurodytą dieną, nurodytu laiku.  Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus su šia nuoma atsiradusius nuostolius, jei tokie buvo patirti dėl Nuomininko kaltės.

3.4. Sumokėti baudas, teismo išlaidas ar kitas rinkiavas, kurios atsirado dėl jo kaltės pažeidus kelių eismo taisykles, Nuomos sąlygas ir pan.;

3.5. Sumokėti Nuomotojui už automobilio nuomą pagal nurodytas sąlygas;

3.6. Automobiliui sugedus nedelsiant informuoti Nuomotoją;

3.7. Nevežti asmenų ar turto už mokestį, b) nestumti ar vilkti jokios tarnsporto priemonės, priekabos ar kito objekto; c) nedalyvauti jokiose lenktynėse, jokiame išbandyme ar turnyre; d) nenaudoti automobilio, kol klientas ar bet kuri kitas transporto priemonės vairuotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, haliucinogeninių vaistų, narkotinių medžiagų, ar bet kokių kitų medžiagų, susilpninančių jo sąmonę ar sugebėjimą reaguoti;  nepažeisti muitų, eismo ar kitokių taisyklių;

3.8. Nesuteikti teisės jokiam kitam asmeniui naudotis automobiliu ar jį pernuomoti, nebent tai buvo anksčiau Nuomotojo numatyta ir pažymėta tam skirtoje vietoje pirmame šios sutarties puslapyje,

3.9. Naudoti transporto priemonę Lietuvos teritorijoje, po Europos sąjungos teritoriją naudoti iš anksto susitarus su nuomotoju. Jei automobilis naudojamas NVS šalyse Nuomininkas įsipareigoja perspėti Nuomotoją ir visą atsakomybe už

3.10. Technine būkle Nuomininkas prisiima sau. 

3.11. Nuomininkas įsipareigoja pasirūpinti automobilio technine priežiūra ,jeigu automobilis  išnuomotas daugiau nei mėnesį, už Lietuvos respublikos ribų.

3.12. Nuomininkas deklaruoja, kad jam nėra atimta teisė vairuoti automobilį.

3.13. Jeigu automobilis išvažiuoja į Kaliningrado, Ukrainos ir kt. teritorijas, kur  Kasko negalioja, kientas prisisima pilną atsakomybę tiek turtinės žalos atveju, tiek vagystės atveju.

4. Žala, praradimas, vagystė ir kt.

4.1. Jeigu tarnsporto priemonei ar jos dalims padaroma žala arba ji (jos) prarandama (-os) ar pavagiama (-os), įskaitant gaisro ir stiklų sudaužymo atvejus, Nuomininkas, nepriklausomai nuo to, ar tai atsitiko dėl jo ar vairuotojo kaltės, atlygina Nuomotojui visus jo patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas (įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, pakeitimo ar išieškojimo išlaidas, remonto išlaidas, atlyginimą už vertės sumažėjimą ir nuomos mokesčio negavimą).  Su sąlyga, kad Nuomininkas arba vairuotojas nepažeidė šių Bendrųjų nuomos sąlygų, bet kokių teisinių aktų nuostatų (taip pat muitinės taisyklių) ar draudimo taisyklių Nuomininko atsakomybė bet kokios žalos ar avarijos atveju yra ribojama iki 290 Eur. Tačiau, draudimui nesutikus kompensuoti žalos šalininmus, patirtus nuostolius turi apmokėti nuomininkas.

4.2. Su sąlyga, kad Nuomininkas arba vairuotojas nepažeidė šių Bendrųjų nuomos sąlygų, bet kokių teisinių aktų nuostatų (taip pat muitinės taisyklių) ar draudimo taisyklių Nuomininko atsakomybė transporto priemonės vagystės atveju yra apribota iki 10 proc. automobilio vertės.  Nuomininkas privalo pateikti Nuomotojui automobilio raktelius ir dokumentus.

4.3. Už su išnuomoto automobilio nuoma ar naudojimu susijusius Nuomininko ar trečiojo asmens patiriamus nuostolius ar žalą, Nuomotojas atsako tik tada, kai tokie nuostoliai buvo padaryti dėl didelio neatsargumo iš jo pusės.Visais kitais atvejais Nuomotojas negali prisiimti jokios tokios atsakomybės, o Nuomininkas privalo apsaugoti Nuomotoją nuotokių reikalavimų (pretenzijų).

4.4. Automobilyje yra draudžiama rūkyti. Už rūkymą automobilyje nuomininkas privalo sumokėti 100 eurų kompensaciją.

4.5. Pametus nuomojamo automobilio raktelius ar dokumentus yra taikomas 250 eurų mokestis.

5. Kainos ir Mokesčiai

5.1. Į nuomos kainą įskaičiuota: 350 km/parą ridos apribojimas, draudiminis paketas (draudimas avarijos ar vagystės atveju (galioja Europoje), keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (galioja Europoje), pagalbos kelyje draudimas (galioja Europoje), civilinės atsakomybės draudimas (galioja Europoje), automobilio pakeitimas jam sugedus, 24-ių valandų pagalbos telefono linija, pridėtinės vertės mokestis (PVM).

5.2. Į nuomos kainą neįskaičiuota: kuras, vairuotojo paslaugos, atsakomybė (290 Eur.), papildomos paslaugos.

5.3. Nuomininkas moka visus mokesčius, kurie yra nurodyti sutartyje ar jos prieduos

5.4. Laiku Nuomininkui neastsiskaičius su Nuomotoju yra skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną 0.5%.

5.5. už ridos viršijimą mokama 0,09 Eur mokestis kiekvienam viršytam kilometrui.

6.  Nelaimingi atsitikimai, vagystės

6.1. Automobilį praradus ar jį sugadinus Nuominikas privalo imtis visų galimų priemonių turtui gelbėti, nedelsiant pranešti policijai ir Nuomotojui, pateikti Nuomotojui reikalingus dokumentus įvykio priežastims, aplinkybėms bei nuostolio dydžiui nustatyti.

6.2. Autoavarijos atveju Nuomininkas privalo užrašyti visus kito autoavarijos dalyvio(ių) duomenis ir juos nedelsiant perduoti Nuomotojui, būtina informuoti Nuomotoją telefonu; nedelsiant pranešti Policijai.

6.3. Jokiomis aplinkybėmis Nuomininkas negali sutikti su trečiųjų asmenų reikalavimais.  Nuomininkas privalo padėti Nuomotojui ir/arba jo draudimo bendrovėms visuose ieškiniuose (reikalavimuose) ar teisiniuose reikaluose, susijusiuose su nelaimingu atsitikimu ar bet kokia žala.

6.4. Gražinus nuomojamą automobilį su nešvaria išore, nuomotojas pasilieka teisę per 24 val. nuo grąžinimo pateikti pretenzijas dėl automobilio būklės jam grįžus, kai nuomotojas nuplaus automobilio išorę.

6.5.  Visi teismai, jei jie yra būtini ginčui spręsti, vyksta Klaipėdos mieste

7. Sutarties nutraukimas:

7.1. Sutartis nutraukiama pasibaigus nuomos terminui ir pasirašius grąžinimo aktą.

7.2. Sutarties nutraukimas nepasibaigus nuomos terminui yra galimas, tačiau:

- nuomos kaina perskaičiuojama pagal faktinį nuomos dienų skaičių, atsižvelgiant į kainoraštį pagal nuomos terminą,

- klientas sumoka 10 proc. nuo visos  nuomos sutarties sumos,  papildomai.

8. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną abiem šalims) ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

Nuomininkas patvirtina, kad su sutarties sąlygomis sutinka, automobilį jis gavo, jį išsamiai patikrino ir yra patenkintas jo būkle. Nuomininkas taip pat patvirtina, kad Nuomotojas neprisiims jokios atsakomybės galimos autoavarijos atveju, taip pat neatlygins žalos vairuotojui ar tretiesiems asmenims.